Paper

De casus betreft een hypnotherapeutische behandeling. De casusbeschrijving dient een transparant en coherent beeld te geven van de gedachtengang van de therapeut, de therapeutische relatie en de reflectie/zelfevaluatie nadien. De casus hoeft niet per se een behandeling te betreffen die het vooropgestelde resultaat bereikte. Voor de eisen aan de inhoud van de paper klikt u hier. De lengte van de paper is minimaal 8 en maximaal 10 pagina’s van A4-formaat, getypt met regelafstand 1. De paper wordt beoordeeld door de VHYP-opleidings- en erkenningscommissie. Er worden eventueel bijkomende opmerkingen en vragen gesteld.

Bij aanvaarding van de paper worden 15 creditpoints toegekend.

 

Doelstellingen van de eindpaper:

1. Integreren van kennis die verworven is tijdens de VHYP opleiding in het eigen psychotherapeutisch model, verruimd met meer specifieke modellen, eigen aan het hypnose werk (vb Ericksoniaanse hypnose model, solution focussed model, indirect/metaforisch werk). Aantonen hoe hypnose de visie op problematiek en mogelijkheden tot herstel verruimt. Therapeutische (hypnose) tools selecteren die werkzaam zijn in de desbetreffende fase van het psychotherapeutisch proces.

2. De beheersing van de stof uit zowel de basisopleiding als de voortgezette opleiding aantonen. Aantonen hoe je als cursist zowel de mogelijkheden als de beperkingen van het werk in/met hypnose kan inschatten.

3. De ontwikkeling van een kritische analyse.
a. Assessment van de patiënt, de problematiek, de probleemsamenhang en de hulpbronnen (re-sources).
b. Formuleren hypothese probleemsamenhang en ontstaan.
c. Opstellen van therapeutische strategie. Continu bijsturen strategie volgens verdere ontwikkeling en eventueel tot uiting komen van bepaalde nieuwe elementen.

4. Leren de feiten verbonden aan een psychotherapeutisch proces op een objectieve manier te presenteren, met het gebruik van de juiste terminologie en blijk gevend van de juiste fasering in het hypnotisch proces.

5. Als therapeut de nodige afstand kunnen van nemen van de emotionele impact van de gebeurtenissen in de context van een psychotherapie op basis van de gekregen supervisie.

6. Een beperkt bibliografisch zoekwerk uitvoeren met betrekking tot de hypnosetechnieken die zich het best lenen om te werken met een bepaald publiek, tegen de achtergrond van wat evidence-based handelen is en met een brug naar de praktijk van de hypnotherapeut.

Nieuwe en verder gespecifieerde richtlijnen leest u in de bijlage hieronder!

Eindpaper-psychotherapie-curriculum.pdf