Paper

De casus betreft een hypnotherapeutische behandeling. De casusbeschrijving dient een transparant en coherent beeld te geven van de gedachtengang van de therapeut, de therapeutische relatie en de reflectie/zelfevaluatie nadien. De casus hoeft niet per se een behandeling te betreffen die het vooropgestelde resultaat bereikte. Voor de eisen aan de inhoud van de paper klikt u hier. De lengte van de paper is minimaal 6 en maximaal 10 pagina’s van A4-formaat, getypt met regelafstand 1. De paper wordt beoordeeld door de VHYP-opleidings- en erkenningscommissie. Er worden eventueel bijkomende opmerkingen en vragen gesteld.

Bij aanvaarding van de paper worden 15 creditpoints toegekend.

 

Paper inhoud

1.       Situeer uw therapie-setting: uw therapeutisch model en de context waarin u werkt. De aanmelding of verwijzing. De hulpvraag van de cliënt.

2.       Beschrijf de aard, frequentie, duur, geschiedenis van de klachten, hulpverleningsgeschiedenis en de impact op en de coping met de klachten tot op heden. zoals de cliënt die presenteert en zoals de therapeut inventariseert.

3.       Formuleer hypotheses over deze klachten: hoe begrijpen we ontstaan en voortbestaan van de klachten vanuit diverse perspectieven: biologisch-somatisch, gedrags-, cognitief, affectief, intrapsychisch, context (systeem, netwerk, sociaal niveau) betekenisverlening, (waaraan worden de klachten door de cliënt toegeschreven), (voor psychotherapeuten: evt psychopathologie). Beschrijf de resources die de patiënt gebruikt(e): wat werkte in het verleden wel? en waarom nu niet meer? Heb je bepaalde meetinstrumenten zoals b.v. vragenlijsten (voor en na de behandeling) gebruikt?

4.       Beschrijf op basis van 2 en 3 overwegingen die je maakt, behandelingsplan en keuze van behandelingsstrategie, methodiek, keuze van technieken. En hoe cliënt die visie al dan niet deelde. Geef indien mogelijk relevante theoretische kennis.

5.       Verwerk van de hierna volgende aandachtspunten al de relevante; draag er zorg voor in de behandeling relevante maar hier niet-genoemde factoren ook de nodige aandacht te geven:

a.       Beschrijf de trance-capaciteiten in de interactie tussen therapeut en cliënt, verloop van de behandeling en overwegingen die besluiten tot het wijzigen van de

b.      Beschrijf hoe hypnose in de behandeling is verlopen en op welke manier de aandachtsprocessen van de cliënt zijn gericht (inductie- verdiepings- en deductiemethoden, formeel en informeel). Als er bepaalde technieken bekend zijn onder een naam (b.v. Flowers, armlevitatie, bergmetafoor van Alman) hoeft u die niet nog eens te expliciteren).

c.       Beschrijf hypnotische interventies (suggesties, zelfcontroletechnieken) zoals die binnen de trance-toestand werden gebruikt en waarom bepaalde keuze werd gemaakt en in welke mate we aansluiten bij het model van de cliënt.

d.      Beschrijf bij a. en b. de eventueel opgetreden weerstanden of complicaties en hoe die zijn opgelost of aangepakt.

e.      Beschrijf de niet-hypnotische interventies die in de behandeling gebruikt worden.

6.       Beschrijf de effecten van de behandeling vanuit eigen evaluatie en die van de cliënt.

7.       Beschrijf de specifieke kenmerken van de therapeutische relatie, evt sterktes en valkuilen, en hoe en welke plaats hypnotische interventies daarin hebben.

8.       Geef enkele reflecties op de casus en wat volgens u een meerwaarde van de toepassing van hypnose is.

9.       Afsluiten met literatuurlijst.

Nieuwe en verder gespecifieerde richtlijnen leest u in de bijlage hieronder! 2019 eindpaper psychotherapie curriculum

pdf2019-Eindpaper-psychotherapie-curriculum.pdf

© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media