vrijdag, 13 januari 2023 10:00

NIEUWJAARSFLITS 2023

NIEUWJAARSFLITS 2023

Beste VHYP-leden

 

In de eerste plaats wil ik je een vreugdevol, mild, gezond en voorspoedig jaar toewensen in naam van het voltallige VHYP-bestuur. Moge het jaar 2023 ook het einde van de oorlog in Europa inluiden.

In deze nieuwjaarsbrief wil ik in de eerste plaats de resultaten terugkoppelen van de ledenbevraging die we in de loop van het najaar hebben georganiseerd om te peilen naar de wensen van onze leden. Ik wil dan ook uitdrukkelijk iedereen bedanken die hier tijd heeft voor willen vrijmaken. Als voorzitter is het mijn ambitie om het niveau van tevredenheid van de VHYP-leden nog op te krikken en het ledenaantal verder op te drijven. Het is meer dan ooit belangrijk om de rangen te sluiten onder de beoefenaars van gezondheidsberoepen (WUG-beroepen) die met hypnose werken en ons anders te profileren dan de lekenhypnotiseurs die op 04 januari jongstleden de pers en de publieke opinie nog misleidden met hun ‘internationale dag van de hypnose’. Het was typerend hoe ik die dag verschillende journalisten aan de lijn kreeg die meer wilden weten over hypnose, maar niet meer geïnteresseerd waren in een interview als ze hoorden dat ik weinig voelde voor een ‘demo in de studio’ en niet wilde meegaan in hun sensatiedrang.

Image

In deze nieuwsbrief wil ik ook een overzicht geven van de VHYP opleidingsagenda voor het voorjaar 2023 en bovenal pleiten voor het afwerken van het volledig opleidingscurriculum tot hypnosedeskundige bij VHYP in plaats van het alleen volgen van de VHYP-basisopleiding. Ik wijs alle VHYP-leden graag ook nog eens op de aanbevelingen die we met een werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad hebben geformuleerd aan het adres van de Minister van Volksgezondheid.

In het verslag (beschikbaar op https://www.health.belgium.be/nl/advies-9491-hypnose-de-gezondheidszorg) pleiten we onder meer voor een verbod op het gebruik van de term ‘hypnotherapeut’ omdat patiënten die op zoek zijn naar hulp daarmee vaak op een dwaalspoor terechtkomen en zich niet meer de vraag stellen of hun ‘therapeut’ wel over de juiste kwalificaties beschikt. Ik merk overigens dat een aantal van onze leden zich op hun website ook nog steeds aankondigen als hypnotherapeut. Ik zou hen dan ook willen oproepen om deze term niet meer te gebruiken als kwalificatie, gewoon hun kennis van of expertise in hypnose te vermelden op hun website of het juiste niveau van training aan te geven. Laat het duidelijk zijn dat we het als VHYP bestuur niet kunnen aanvaarden dat iemand zich na alleen het volgen van de VHYP-basisopleiding of zonder het afronden van de volledige opleiding voorstelt als ‘hypnotherapeut’. Statutair heeft de VHYP leden en aspirant-leden; deze laatste categorie zijn de leden die hun opleiding nog niet hebben afgerond.

Het volledige opleidingstraject afwerken is een basisvereiste om op veilige wijze met verschillende soorten medische en/of psychotherapeutische problemen aan de slag te gaan. Door de volledige opleiding af te werken voldoe je aan de kwaliteitscriteria waarmee wij ons conformeren aan de vereisten van de European Society for Hypnose (ESH) en de International Society for Hypnosis (ISH).

Om de VHYP-leden, die er tegenop zien om een eindpaper te schrijven, te helpen bij het afronden van hun opleiding, zal ik in 2023 enkele (GRATIS) online momenten – ‘Paper in a day – seminar’ - organiseren om hen te helpen bij het afwerken van hun eindwerk. Dit gaat echter niet zonder het volgen van de nodige supervisie dus ook op dat vlak willen we onze leden graag vragen om een tandje bijsteken.

In de schoot van het VHYP-bestuur zal ik er overigens ook voor pleiten om onze leden te verplichten om elk jaar een aantal CP’s te behalen om hun kwalificatie als ‘hypnosedeskundige’ te behouden. Het VHYP-bestuur zal zich over deze kwestie buigen en een haalbaar voorstel uitwerken.

Dit is overigens volledig in overeenstemming met de geest van de Kwaliteitswet (zie https://www.health.belgium.be/nl/news/de-kwaliteitswet-voor-gezondheidszorgbeoefenaars).

In het voorjaar starten we binnen de VHYP met een nieuwe basisopleiding die voor de eerste keer in Gent zal doorgaan in de hoop om meer kandidaten uit West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen – die er tegenop zien om door het helse verkeer naar Kortenberg te komen – aan te trekken.

Ook de HCiMS (Hypnotische Communicatie in Medische Settings) zal in een nieuw kleedje gestoken worden en op verschillende locaties worden georganiseerd. Het VHYP-bestuur zou graag een nieuwe coördinator aantrekken voor deze opleiding. Meer inlichtingen daarover volgen in de komende weken.

Ik wil in deze nieuwsbrief ook nog eens de aandacht trekken op de unieke masterclass rond de thematiek van Functionele Neurologische Stoornissen (conversiestoornissen) die we op respectievelijk 14/4/23 en 12/5/23 zullen organiseren met Franny Moene als opleider (zie verder in deze nieuwsbrief).

We willen ook een oproep doen aan kandidaten docenten en supervisoren en zullen weldra aankondigen op welke wijze het VHYP-bestuur dit wenst vorm te geven. VHYP-leden die hun opleiding volledig hebben afgerond, willen we de kans bieden om als hulptrainer mee te stappen in voortgezette modules en hen zo via een ‘train-the-trainer’ systeem naar het vereiste niveau te brengen.

Ik wil jullie opnieuw vragen om deze nieuwsflits volledig te lezen en met ons in gesprek te gaan over jullie aspiraties en verwachtingen. Weet dat wij er alles aan doen om onze leden te betrekken bij de dagelijkse werking van VHYP en dat we trachten om het dubbel en dik de moeite te maken om lid te zijn.

Ik wil jullie allen een goede start van 2023 en hoop jullie talrijk te ontmoeten op ons (voor leden GRATIS) nieuwjaarsevent met Sander van Goor op 28 januari e.k

 

Hartelijke groet, namens het bestuur
Erik de Soir - VHYP-Voorzitter

Resultaten van de Ledenbevraging

 Het VHYP-bestuur was opgetogen met de respons rate van de ledenbevraging. Ruim 67 leden beantwoordden de vragenlijst en gaven ons een duidelijk zicht op de verwachtingen die de leden hebben t.a.v. de VHYP.

In wat volgt, geven we een overzicht van de belangrijkste antwoorden.

Op de vraag ‘Welke dag geniet jouw voorkeur voor het volgen van de basisopleiding?’ antwoordde %71.60 dat de voorkeur uitgaan naar een vrijdag waardoor we onze opleidingen hoofdzakelijk op vrijdagen zullen blijven organiseren.

Image
Image

Het antwoord op de vraag waar de opleiding idealerwijze doorgaat, was meer gevarieerd. De grafiek hiernaaast geeft de verdeling weer.

Uit de vraag naar wat de leden graag anders zouden zien m.b.t. de basisopleiding blijkt dat een grote voorkeur uitgaan naar het volgen van live opleidingen. Dit is ook het standpunt van het bestuur, niettegenstaande het feit dat in volle COVID-periode onze basisopleiding erg goed geëvalueerd werd.

Het blijkt wel dat de deelnemers aan de basisopleiding de behoefte uitdrukken om een nog beter zicht te krijgen op de wijze waarop de voortgezette modules aansluiten bij de basisopleiding en hoe de volledige opleiding zo snel en degelijk mogelijk kan worden afgerond. Hierop willen we als bestuur dan ook inzetten.

Op de vraag of de intervisiegroepen een meerwaarde zijn in de basisopleiding antwoordden 79.1% dat dit wel degelijk het geval was.

De vraag welke voortgezette modules reeds werden gevolgd door onze leden, gaf aanleiding tot een erg divers antwoord. Het is duidelijk dat we op onze komende activiteiten het opleidingscurriculum binnen de VHYP nog een uitgebreid moeten toelichten. Dit is overigens consulteerbaar op onze website. Voor meer info hierover zie: https://www.vhyp.be/opleiding/curricula 

Image

Ook de intenties die de leden hebben om voortgezette modules nog te volgen, heeft ons een interessant en werkbaar antwoord geboden.

Image

De voortgezette opleiding waar blijkbaar nog vraag naar is, heeft betrekking op seksuele problemen, gewichtstoename/-afname, transpersoonlijke fenomenen, palliatieve begeleiding, eetstoornissen, relatieproblemen, groepshypnose, emotieregulatie, encopresis/enuresis, ego states, preverbaal trauma, CVS, e.a. We zullen deze thematieken onderwerpen aan een zorgvuldige studie en zien of hypnose hierin een evidence-based effect kan bereiken. Indien dit het geval is, zullen we zien dat we de betrokken thema’s aan bod kunnen laten komen tijdens studiedagen, masterclass activiteiten of online seminars. Het is in elk geval zo dat de ISH maandelijks webinars organiseert waarop sommige van deze onderwerpen aan bod komen. Als VHYP bestuur willen we onze leden dan ook aansporen om lid te worden van de ESH/ISH en de activiteiten van deze internationale verenigingen zoveel mogelijk te volgen.Als lid van de vhyp kan je de online masterclasses volgen aan het voordeeltarief van 20 USD !

Ook voor de vervolgopleiding koos 68.7% van onze leden voor een vrijdag als favoriete dag in de week. We zullen onze opleidingsdagen voor zowel de basisopleiding als de voortgezette opleiding dus zoveel mogelijk op vrijdagen plannen. De voortgezette opleiding zullen we echter ook op andere locaties dan in het UPC Kortenberg geven omdat de leden daar naar vragen. Zie grafiek hieronder. De opleiding in meerdere dagen na elkaar voorzien blijkt voor onze leden echter geen keuze-optie.

 

Image

Wat ons als VHYP-bestuur echter veel zorgen baart, is het feit dat de meerderheid van onze leden nog niet begonnen is met het volgen van supervisie. Het blijft onze mening dat je zonder supervisie de juiste toepassing van hypnose in de klinische praktijk niet onder controle kan krijgen. Hieronder kan je lezen welk percentage van de leden nog niet met supervisie startte. De redenen om niet te starten met supervisie zijn divers, maar vaak wordt het financiële aspect aangehaald. Daarom willen we er als bestuur voor pleiten om supervisie in groep te plannen omdat dit het financieel haalbaar maakt. Ook je tijdsaspect wordt aangehaald. Deze situatie zal ons als bestuur doen nadenken over de collega’s die we op de verwijslijst plaatsen. Vanaf 100 CPs krijg je een plek op de verwijslijst, maar zonder voldoende kwaliteitsborging hoor je daar in feite niet op thuis.

 

Image

De grootste hindernis om de volledige opleiding af te ronden, blijkt de eindpaper te zijn (zoals blijkt uit de onderstaande grafiek). Als VHYP-bestuur willen we onze leden hier dan ook in tegemoet komen door de organisatie van een aantal GRATIS momenten ‘Paper in a day’ gedurende dewelke onze leden onder deskundige begeleiding kunnen leren hoe ze hun eindwerk vormgeven. De ambitie is om de eindwerken ooit in een publiceerbare vorm te krijgen waardoor we terug een e-hypnosetijdschrift voor onze leden zouden kunnen uitgeven, zoals in de vroegere jaren de TRANS als tijdschrift van de vereniging verscheen per kwartaal.

Het is overigens bij een aantal van onze leden ook zeer onzeker of ze hun opleiding volledig zullen afronden. De som van ‘misschien’ en ‘nee’ is bijna 65% en dat is echt een probleem.

 

Image

Ongeveer de helft van onze leden is een summer school op locatie genegen en we zullen volgens zomer in de loop van de voorlaatste week van augustus dan ook een meerdaagse summer school organiseren.

De doelstelling van de summer school zullen afgestemd zijn op de wensen van onze leden: verdieping bereiken, meerdere dagen ondergedompeld zijn in een bad van hypnose, veel kunnen oefenen, de trainers beter leren kennen, inspiratie kunnen opdoen, leren in een ontspannen context, enz. 

 

Image

Tot slot blijkt dat bijna 75% van onze leden nog nooit heeft deelgenomen aan een nieuwjaarsactiviteit zoals die sedert enkele jaren wordt georganiseerd (in de COVID periode online, maar voorheen als een fysieke activiteit gevolgd door een nieuwjaarsreceptie of brunch) terwijl bijna de helft van onze leden zo’n activiteit wel duidelijk als een meerwaarde ziet.

We hebben dit jaar opnieuw een veelbelovende aciviteit gepland op 28 januari 2023: een workshop met Sander van Goor over het gebruik van muziek en hypnose in de behandeling van trauma, gevolgd door een brunch. We hopen dan ook dat talrijke leden deze gratis activiteit zullen willen bijwonen.

Image
Image

Wat voor het VHYP-bestuur het meest aangenaam om lezen was, in deze ledenbevraging, was dat voor meer dan 95% van onze leden het bestuur voldoende bereikbaar is. Ik sta als VHYP-voorzitter persoonlijk met mijn GSM nummer op de website en denk dus dat ik niet bereikbaarder kan zijn.

Ook de tevredenheid van onze leden stemt me gelukkig, maar is ook een uitdaging om het nog beter te doen. Ik denk in elk geval dat we het met de resultaten van deze ledenbevraging en de openheid die we hanteren in de mededeling van de resultaten verdienen dat je je lidgeld voor 2023 vernieuwt als je dat al niet eerder deed. Om te groeien hebben we jullie nodig. Een dergelijke bevraging zullen we in elk geval regelmatig opnieuw laten plaatsvinden.

Image

Drie vragen aan de hypnose expert

 Dr. Nicole Ruysschaert

 

Vaak moeten we aan onze patiënten of tijdens opleidingen uitleggen wat hypnose eigenlijk is en wat we ervan kunnen verwachten. Dit is belangrijk om vertrouwen te wekken in een techniek en een methode die in feite geen mirakeloplossingen in petto heeft. Een goede geïnformeerde cliënt zal ook meer therapie-compliance aan de dag kunnen leggen.

In wat volgt laten we Dr. Nicole Ruysschaert aan het woord. Ze is psychiater en pr-verantwoordelijke van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging. Naast haar jarenlange ervaring in de klinische praktijk geeft ze ook opleidingen en supervisies in hypnose. De onderstaande antwoorden zijn richtinggevend om gebruikt te worden in een informatieve folder over hypnose of in een psycho-educatieve sessie.

Wat is hypnose precies?

Hypnose is een toestand van veranderd bewustzijn waarin het brein heel actief aan het werk is. Met specifieke hypnotische inductiemethode ontplooi je een sterke focus en worden bepaalde zones van je brein meer actief terwijl andere gedempt worden. Denk je terug aan relax situaties dan volgt je lichaam met algemene ontspanning. Denk je aan actie en sterkte ervaringen dan komt je lichaam in een meer weerbare modus en kan je je voorbereiden op confrontaties. In hypnose versterkt je verbeelding, en wat je in hypnose oproept beïnvloedt je lichaam.

Met hypnose kan je meer controle krijgen op lichamelijke klachten zoals pijn of bepaalde gevoelens zoals angst beter hanteren. Hypnose is nuttig bij acute en chronische pijn, pijnlijke onderzoeken en ook bij tandartsbehandelingen. Werken met hypnose brengt je in contact met innerlijke hulpbronnen zoals leerervaringen en succesmomenten uit je leven die je een krachtig gevoel kunnen geven waarmee je meer grip kan krijgen op angst, nieuwe uitdagingen, traumatische herinneringen of vastgeroeste gewoontes.

Werken met hypnose betekent dat mensen tijdens de sessies bepaalde ervaringen hebben en meer in verbinding komen met hun emoties en lichamelijke gevoelens.  

Image

Voor wie kan het interessant zijn?

“Bijna iedereen is vatbaar voor hypnose, als je een goede vertrouwensband hebt met de therapeut, en de hypnose aangepast is aan jou als unieke persoon. Het toepassingsdomein van hypnose is heel breed. In de medische wereld kan het gebruikt worden om pijn te bestrijden: niet alleen acute, maar ook chronische pijn. Het ontspannen gevoel dat je in hypnose ervaart en de specifieke imaginaties die je oproept, kunnen het leed verzachten, maar het kan je ook helpen om de perceptie van pijn te veranderen, waardoor je er beter mee kunt omgaan. Ook wie aan astma of het prikkelbare darm syndroom lijdt of wie bepaalde huidproblemen heeft, kan geholpen zijn met hypnose. Binnen de psychotherapie is het dan weer een ideaal hulpmiddel om mensen met angsten en fobieën, eetstoornissen, verslavingen of een gebrek aan zelfvertrouwen te behandelen. Het is dan vaak een eerste stap naar gedragsverandering en een betere regulatie van de emoties.

Is hypnose dé mirakeloplossing?

“Het is zeker geen instant wondermiddel, waarbij je al na één sessie verlost bent van je angst of je verslaving. Een klacht of een slechte gewoonte vloeit meestal voort uit een onderliggend probleem. Denk maar aan een traumatische gebeurtenis. Zolang je die niet hebt verwerkt, geraak je gewoonweg niet verder. Enkel een goede therapeut die grondig zoekt naar wat aan de basis ligt van je verslaving, fobie of pijnklachten, kan een behandelplan op maat opstellen om niet alleen de symptomen, maar meteen ook de wortels aan te pakken. Als je in handen bent van een goed geschoolde behandelaar, ben je veilig en is de kans op bijwerkingen minimaal.”

WERELDHYPNOSEDAG - 04.01.2023

De gemeenschap van leken hypnotiseurs heeft sedert enige tijd een ‘wereld-hypnose dag’ in het leven geroepen. Terwijl je zou verwachten dat de bedoeling van een dergelijke dag is om de publieke opinie degelijk in te lichten over het juiste gebruik van hypnose in de medische wereld en in gezondheidsberoepen, lijkt deze dag een uitgelezen kans voor allerlei hypnocoaches om opnieuw uit te pakken met hypnose als een mirakeloplossing die je op korte tijd van allerhande kwalen en symptomen zal afhelpen. Deze positie is natuurlijk uitermate mediageniek. Als voorzitter van de VHYP heb ik hierop gereageerd via de sociale media en ook de ombudsman van de VRT aangeschreven om mijn ongenoegen te uiten over de wijze waarop ook de publieke omroep hierover heeft bericht. Hieronder kan de bijdrage lezen die ik op Facebook en Linked-In heb gepost n.a.v. de Wereldhypnosedag.

 

Wereldhypnosedag... was eigenlijk bedoeld om het grote publiek te leren kennismaken met de werkzame effecten van hypnose in de gezondheidszorg en niet om nog meer leken- en showhypnotiseurs in beeld te brengen. Maar het lijkt weeral mislukt…

Ik kreeg vandaag al verschillende oproepen van journalisten omdat ik via de website van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging (VHYP) als contactpersoon bereikbaar ben voor vragen over hypnose en de opleiding tot hypnosedeskundige.

Image

Maar vanaf dat ze te horen kregen dat ik geen voorstander ben van demo's werd de interesse al minder waardoor het vandaag opnieuw de centra met hypnocoaches en lekenhypnotiseurs zijn die in de belangstelling zullen komen.

Het is overigens zo dat ook de wet van 30 mei 1892 op het hypnotisme nog steeds niet geactualiseerd is en het verkeerd of bedrieglijk gebruik van hypnose nog steeds strafbaar is.

Hypnocentra met ronkende namen, waar ook vaak hypnocoaches werken die niet eens een degelijke vooropleiding in een WUG (“Wet Uitoefening Gezondheidsberoepen”) -beroep hebben, die zich buiten het academisch milieu situeren en niet aangesloten zijn bij internationale academische verenigingen zoals de European Society for Hypnosis (ESH) of de International Society for Hypnosis (ISH) trekken echter nog steeds veel mensen aan. Gewichtsvermindering, rookstop, angst, depressie, enz. Het lijkt wel alsof je overal snel van afgeraakt. Als je vooral maar veel betaalt. Vaak €150,00 of meer voor een korte sessie. Of zoals iemand me gisteren bevestigde: €180.00 voor een sessie van 1u15min.

Maar... later krijgen wij als psychologen/psychotherapeuten of psychiaters die mensen over de vloer. De aanpak heeft niet gewerkt en inmiddels hebben ze vele honderden euro's betaald. Soms krijgen ze te horen dat ze niet te helpen zijn omdat 'entiteiten uit een vorig leven' het werkzaam effect verstoren...

Mijn boodschap is dus vandaag aan de media - zeker de media van de publieke omroep die met belastinggeld werken: ga niet mee de verkeerde kant op, maar stem je af op het rapport dat onder mijn impuls en onder het voorzitterschap van Dr Nicole Ruysschaert en Prof dr Marie-Elisabeth Faymonville werd geschreven door een werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad waarvan ik ook de rapporteur was. Ik hoop dat de Minister van Volksgezondheid en de Provinciale Geneeskundige Commissies zich eens terug over dit dossier gaan bekommeren.

We hebben toen een duidelijke wetenschappelijke synthese gegeven van waarvoor en hoe hypnose werkzaam is.

Ik hoef er als hypnosedeskundige alvast niet vreemd uit te zien, spektakel op te voeren en met reclame van mezelf op mijn auto rond te rijden.

Erik De Soir
Voorzitter van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging

Voor meer informatie, zie: https://www.health.belgium.be/nl/hypnose-onder-welke-omstandigheden

Noot: Bij gelegenheid van de “Coffee with the ISH President” een maandelijks ontmoetingsmoment van de diverse hypnose verenigingen wereldwijd heb ik (Nicole) het thema ter sprake gebracht. We dachten aan een eigen “International Clinical Hypnosis Day” …eventueel ook een “International Hypnosis Research Day” en er waren diverse voorstellen voor een bepaalde dag in het jaar. Het onderwerp wordt verder besproken in de ISH bestuursvergadering.  

Kennismakingsdag

Het gebruik van hypnose in gezondheidsberoepen

 

27 april 2023 tussen 09u30 en 16u30

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het gebruik van hypnose als therapeutische aanvulling op het medisch en psychotherapeutisch werk, o.a. voor een betere angst-, stress- en pijncoping. Maar hoe wordt hypnose toegepast in de praktijk, als comfort- of behandeltechniek en in de context van een psychotherapeutische of medische behandeling?

Aan de hand van deze kennismakingsdag willen de trainers van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging (VHYP) aan de beoefenaars van gezondheidsberoepen, medici en paramedici, duidelijk schetsen welke mogelijkheden hypnose biedt als psychotherapeutische techniek of in de context van medische behandelingen en/of onderzoeken.

Programma:

09u30-10u00: Verwelkoming en onthaal met koffie/thee + versnapering

10u00-10u15: Welkomstwoord – Inleiding over de hypnose opleiding bij de VHYP (door Erik de Soir – VHYP Voorzitter)

10u15-11u00: Algemene aspecten over hypnose bij het psychotherapeutisch handelen (door Nicole Ruysschaert)

11u00-11u45: Het gebruik van hypnose bij psychosomatiek en allergieën (door Ria Willemsen- onder voorbehoud)

11u45-12u30: Middagpauze – broodjeslunch

12u30-13u15: Het gebruik van hypnose bij pijnlijke medische behandelingen (door Birgit Van gehuchten - onder voorbehoud)

13u15-14u00: Hypnose als ‘force multiplier’ bij het psychotherapeutisch handelen – getuigenis vanuit de praktijk (door Walter Engelen en Natasha De Vinster)

14u00-14u30: Koffie/theepauze

14u30-15u15: Het ervaren van een hypnotische trance – een reis doorheen de tijd (door Erik de Soir)

15u15-16u00: Vragensessie - Afronding

Locatie:

Image

Congrescentrum UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

Route
Contact: - 02 758 05 60

Deelnameprijs en inschrijving

Deze activiteit is GRATIS, maar is het noodzakelijk om zich voorafgaand in te schrijven en te betalen voor deelname aan de lunch. Gelieve hiervoor aan te melden via de VHYP-website voor het aanmaken van een account.

VHYP Nieuwjaarsevent met brunch

Programma

9u00 - 9u30: Welkom en koffie

10u00 – 12u00: Workshop ‘Safe & Sound’ van Sander van Goor – Theoretisch kader & praktijkoefeningen

12u00 – 13u30: Brunch

Datum & locatie

Zaterdag 28 Januari 2023

Congrescentrum van UPC KU Leuven Campus Kortenberg, Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg.

Titel van de workshop

Safe & Sound: Het gebruik van muziek in de begeleiding van kinderen getroffen door trauma

Sander van Goor volgde de oplossingsgerichte opleiding aan het Korzybski Instituut te Brugge, een opleiding in Focused Cognitive Therapy and Systemic Therapy en een jaaropleiding over traumabehandeling en trauma sensitive support bij Hélène Delucci. Hij behaalde ook een Bachelor in Toegepaste Wetenschappen en een opleiding in muziektherapie.

Inhoud

Gedurende deze twee uur durende workshop krijg je, op een interactieve en praktische manier, inzicht in de methode Safe & Sound die door Sander van Goor ontwikkeld is.

Safe & Sound is een preventieve interventie die momenteel gegeven wordt binnen het onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. In drie fases wordt er middels muziektherapie, oplossingsgericht gewerkt aan het versterken van verbinding. De verbinding tussen kinderen en jongeren onderling en de verbinding tussen hen en hun omgeving. Het gevoel van “erbij horen” wordt vergroot, waarbij gebruik wordt gemaakt van de veerkracht, ideeën en mogelijkheden van de kinderen en jongeren zelf.

Image

Muziektherapie volgens de Safe & Sound interventie is een laagdrempelige, ervaringsgerichte manier van werken. Iedereen is welkom, ongeacht de taal die je spreekt of je culturele achtergrond.
Safe & Sound is er voor álle kinderen en jongeren in de groep of klas. Stapsgewijs wordt er vanuit de thema’s die voor de kinderen en jongeren belangrijk zijn gewerkt aan het schrijven van een lied. Voorbeelden van thema’s zijn het omgaan met emoties en moeilijke gebeurtenissen, elkaar helpen, talenten, vrienden maken en het delen van elkaars verhaal. De kinderen en jongeren waarbij er sprake is van trauma gerelateerde problematiek krijgen individuele muziektherapie. Dit wordt geïndiceerd door de muziektherapeut, leerkrachten, ouders, opvoeders en andere hulpverleners.

Tijdens de workshop komen oefeningen aan bod die ook voor psychotherapeuten en hypnosedeskundige erkende hulpverleners interessant zijn om in hun werk in te zetten. 

Leerdoelen

 •  Het kunnen integreren van muziek in therapie;
 •  De voordelen bespreken en toepassen van het gebruik van muziek in de behandeling van trauma;
 •  Het blijk geven van creativiteit in therapie m.b.t. het gebruik van muziek.

Websites: www.stichtingsafeandsound.nl en https://www.linkedin.com/in/sander-van-goor-33a6a932 

Opleidingsagenda van de VHYP

17.02.2023 Integratie Hypnose in Psychotherapie met Dr. Nicole Ruysschaert

https://www.vhyp.be/dashboard#event/view/261

In deze workshop maak je kennis met en oefen je met specifieke inductie- en exploratie methoden met “hand - werkzaamheid”, waarbij ook intense mind/body connecties tot stand komen. Je ontdekt hoe je deze methode kan inzetten voor exploratie en voor bepaalde psychische processen zoals loslaten, exploreren van nieuwe wegen, meer controle op symptomen. Als achtergrond voor het psychotherapeutisch werk doorloopt Nicole met de deelnemers de “cyclus” van psychotherapie waarin ook de link wordt gelegd met onderliggende neurobiologische factoren, functionele connectiviteit en hersenconsolidatieprocessen.

02.06.2023 (Zelf) Hypnose bij stress en slaapproblemen met Dr. Nicole Ruysschaert

https://www.vhyp.be/dashboard#event/view/260

(Zelf)Hypnose is een interessante en effectieve methode als hulp voor mensen die lijden aan stress en/of stressgerelateerde aandoeningen. Dit geldt zeker voor cliënten met een voorkeur aan natuurlijke methoden die meer controle zoeken en voor wie zelf-hulp belangrijk is. Je krijgt een kort overzicht over neurobiologische effecten van de stressreactie, het concept allostatische belasting en de invloed van het polyvagaal systeem.

03.03.2023 START HYPNOSE BASISOPLEIDING (5 dagen) met Dr. Nicole Ruysschaert en Erik de Soir

https://www.vhyp.be/dashboard#event/view/264

In deze praktische georiënteerde tweedaagse workshop zal je, zelfstandig en/of binnen intervisie- of supervisieverband, leren hoe je met hypnose kan werken om de patiënten met de symptomatologie van een Functionele Neurologische Stoornis (FNS) te kunnen helpen.

Binnen het programma wordt de nodige ruimte voorzien om te oefenen, eigen casuïstiek aan te brengen en stil te staan bij lastige situaties die zich tijdens de behandeling kunnen voordoen.

05.05.2023 Hypnose versterkt lichaam en geest met Dr Ria Willemsen

https://www.vhyp.be/dashboard#event/view/263

Aandoeningen, waar het afweersysteem en/of chronische ontsteking een rol spelen zoals allergie, astma, een reeks auto-immune ziektes, kunnen opflakkeren onder invloed van chronische stress. Maar ook cardiovasculaire aandoeningen of diabetes kunnen, ook al hebben ze een belangrijke genetische origine, evenzeer negatief beïnvloed worden door stress of negatieve emoties. Daarnaast spelen psychologische factoren een belangrijke rol bij de groep van “Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten” (SOLK). Deze aandoeningen kunnen zich uiten als jeuk, tintelingen, hartkloppingen of chronische pijn op een bepaalde zone in het lichaam, telkenmale zonder medische oorzaak.

Vroeger noemden artsen dit soort klachten ‘lichamelijk onbegrepen klachten’, ‘functionele klachten’ of ‘somatoforme klachten’. Het zijn lichamelijke klachten die veel last kunnen geven, een last die mensen echt ervaren. Artsen weten vaak niet hoe ze ermee moeten omgaan.

Hypnose kan, naast een geschikte medische therapie, een duidelijk meerwaarde betekenen om het aanbod naar deze patiënten verruimen.

Masterclass met Franny Moene

 

De behandeling van de Functionele Neurologische Stoornis (Conversiestoornis)
Data: 14/4/23 en 12/5/23

dr. Franny C. Moene is klinisch psycholoogpsychotherapeut, niet praktiserend. Na haar pensionering geeft zij tot op heden workshops, lezingen en supervisie over de behandeling van de conversiestoornis (FNS) en hypnose in brede zin. Ze is gepromoveerd op de behandeling van de conversiestoornis met hypnose en heeft uitgebreid gepubliceerd over de behandeling van de conversiestoornis in het algemeen. Naast een brede behandelervaring van cliënten met psychiatrische stoornissen, heeft ze veel affiniteit met trauma en dissociatieve klachten. In 2011 kreeg zij de Onno van der Hart prijs voor haar baanbrekend werk op het gebied van de hypnose en in 2013 ontving zij de NOLK-jaarprijs voor haar substantiële en herkenbare bijdrage voor zorg aan patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten in Nederland.

Image

Inhoud

In deze praktische georiënteerde tweedaagse workshop zal je, zelfstandig en/of binnen intervisie- of supervisieverband, leren hoe je met hypnose kan werken om de patiënten met de symptomatologie van een Functionele Neurologische Stoornis (FNS) te kunnen helpen.

Binnen het programma wordt de nodige ruimte voorzien om te oefenen, eigen casuïstiek aan te brengen en stil te staan bij lastige situaties die zich tijdens de behandeling kunnen voordoen. Voor alle onderdelen zijn handouts voorzien die als geheugensteun kunnen worden voorzien.  

De digitale driedelige behandelmodule ‘Hou je staande’ (Wat zijn aanvallen en hoe kun je er mee omgaan?), bestaande uit een werkboek voor de patiënt, een draaiboek voor de therapeut en een powerpoint presentatie van de cursus voor de patiënt wordt gebruikt als leidraad bij deze tweedaagse workshop en is inbegrepen in de prijs van deze opleiding.

De deelnemers aan deze opleiding zullen via de VHYP ook de kans krijgen om in supervisie met dr Franny Moene of in de schoot van de Special Interest Group (SIG) ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ (TDH) rond dit thema verder te werken.

 

Aanmelden: www.VHYP.be 

 

Attentie:
Cursisten die ervaringsdeskundig zijn op het vlak van trauma, dissociatie of FNS, worden verzocht om dit op een vertrouwelijke wijze kenbaar te maken aan de lesgever zodat er tijdens de lesdag rekening mee kan worden gehouden.

Image

Leerdoelen van deze tweedaagse opleiding

 De deelnemers aan deze voortgezette modules :

 •  Krijgen een geactualiseerde kennis over Functionele Neurologische Stoornissen (FNS).
 •  Leren waarom en hoe hypnose gebruikt kan worden binnen het kader van een meeromvattende behandeling van FNS.
 •  Leren en ervaren het belang van informele hypnose en het invoegen bij de patiënt voor en tijdens hypnose.
 •  Leren de patiënt te motiveren voor het gebruik van hypnose binnen het totale therapieprogramma.
 •  Leren klachtgerichte en explorerende hypnotische technieken toe te passen bij de behandeling van verschillende FNS-symptomen.
 •  Leren wat ze kunnen doen om complicaties en onverwachte responsen tijdens de behandeling van patiënten op te vangen en positief te bewerken.
 •  Leren hypnose te plannen en toe te passen binnen een behandelplan voor cliënten met FNS en hoe de toepassing ervan naar collega’s toe te lichten.
 •  Het volledige programma van de eerste lesdag 14/4/23 en van de tweede lesdag 12/5/23 lees je op de website https://vhyp.be/dashboard#event/view/257 

Doelgroep

Professionals, die de basisopleiding hypnose hebben voltooid en werkzaam zijn met traumapatiënten of patiënten met een problematiek van (hysterische) conversie in psychotherapie.

Methodes

Literatuurstudie, groepswerk en live demonstraties.

Datum & tijd

14/4/23 en 12/5/23

09:30 - 17:00 uur                             

Locatie

Het Rekreatief
Doornstraat 600
2610 Wilrijk (Antwerpen)
(indien toegelaten, zo niet via olnline training-ZOOM)

Prijs en accreditering

Leden 275 euro
Niet-leden 325 euro
Inschrijving via de website 
Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.