Privacyverklaring

Privacyverklaring Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging  – VHYP versie : 12 maart 2019

VHYP

Privacyverklaring

 1. Algemeen

1.1 Dit is de privacyverklaring van VHYP VZW, met maatschappelijke zetel te Leuvense Steenweg 517  te 3070 Kortenberg, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

nummer 423.966.214 (“VHYP VZW”). VHYP VZW treedt op als de

verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door jou meegedeelde

persoonsgegevens die zij kan verkrijgen (i) rechtstreeks van jou in het kader van haar diensten,

activiteiten of producten, of (ii) via derden-partners,  onderaannemers of contractspartijen.

1.2 De Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging is een vzw die zich tot doel stelt

de studie, beoefening en ontwikkeling van hypnose te bevorderen en de

beroepsbelangen van haar leden te behartigen en te beschermen.

VHYP is actief in België en in Nederland.

1.3 Deze privacyverklaring kan op elk moment door VHYP worden gewijzigd. Raadpleeg

ze daarom regelmatig.

 1. Juridisch kader

2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

(“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene

verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

 1. Doel

3.1 VHYP kan de door jou meegedeelde persoonsgegevens verwerken in

overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met

het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten en activiteiten. Die

hebben betrekking op het gebruik van hypnose in de gezondheidszorg en omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot:

 • het organiseren van evenementen, cursussen , vergaderingen
 • het uitvoeren van directe marketing zoals  updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn,
 • het informeren van derden (die zoeken naar een geschikte hulpverlener) in dit verband,
 • het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en
 • het doen van prospectie voor nieuwe leden.
 1. Rechtsgrond en toepasselijkheid

4.1 De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in:

(i) de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met VHYP voor het verstrekken van één of meerdere van haar diensten of activiteiten , en/of

 (ii) de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan VHYP hebt gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgegevens te verwerken.

4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten

van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van

toepassing kan zijn.

 1. Persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die VHYP kan gebruiken zijn onder andere: voornaam,

familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, voor zover van

toepassing, gegevens over uw werkplek, gegevens over uw diploma's, gegevens over uw beroep en specialisaties.

5.2 Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt

juist en volledig zijn.

 1. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan VHYP en/of deelname aan evenementen,

cursussen  impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

 1. Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder

voorbehoud aanvaardt; en/of

 1. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan VHYP om

de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in

overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.

6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan VHYP en/of deelname aan evenementen, cursussen  geef je VHYP de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:

 1. het in artikel 3.1 bepaalde doel te verwezenlijken;
 2. jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat VHYP haar diensten,

activiteiten of producten daar beter op kan afstemmen;

III. statistische gegevens te verkrijgen;

 1. een archief bij te houden;
 2. de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;

6.3 VHYP garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft

aan derden, behalve in het kader van de verwijslijst op de website.

In het kader van administratieve en boekhoudkundige verwerking hebben externe partijen toegang tot een gedeelte van de gegevens.  Tot deze externe partijen behoren : de accountant van VHYP en de ICT firma, die instaat voor de ontwikkeling en het onderhoud van de VHYP website.  Met dezen heeft VHYP een verwerkersovereenkomst conform de AVG normen.

6.4 VHYP slaat de persoonsgegevens op (i) voor de periode die nodig is om haar

diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of

aanbieden, met een maximumtermijn van 30 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of

product, of (ii) voor 30 jaar na de laatste activatie door jou als lid, of (iii) voor zolang het

VHYP (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in

het kader van het archief van VHYP.

 

 1. Jouw rechten

7.1 De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht:

 1. op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
 2. om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;

III. om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in

artikel 17 van de AVG van toepassing is;

 1. om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
 2. om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
 3. op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van

directe marketing;

VII. om jouw toestemming op basis waarvan VHYP gerechtigd is om jouw

persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;

VIII. om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer (de “Privacycommissie”) als je van mening bent dat de verwerking van jouw

persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

7.2 Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor

verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar

VHYP Leuvensesteenweg 517 te 3070 Kortenberg  of via e-mail naar .

 1. Beveiliging

VHYP verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen

om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische

veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou

aan VHYP bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij VHYP of

desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland. Je

erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is

en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw

persoonsgegevens door derden nooit op VHYP kan worden verhaald.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en VHYP in verband met

persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het Belgische

recht.

9.2 Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de

rechtbanken van Leuven, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.